"Jean-Jacques Rousseau said that there is a book always open to all eyes: nature. The project of Jesús makes justice to this phrase. The images show a forgotten place, a clearing in the middle of a forest where the environment resembles what it should be, an habitat in which two beings live in perfect harmony, sharing, unconsciously, a mutual debt and the beauty of a natural justice. This is nothing more than the beginning of a story in which the characters revolve around the two protagonists, a man who, despite many difficulties, has the necessary strength to continue his illusion and the beasts, a noble and beautiful animal. In some way these two elements are part of the same idea, conditioned by an increasingly unknown land and habits, and through which they maintain a tradition alive." 
Manuel García Vicente.
"Jean-Jacques Rousseau dixo que hai un libro sempre aberto a todos os ollos: a natureza. O proxecto de Jesús fai xustiza a esta frase. As imaxes mostran un lugar esquecido, un claro no medio dun bosque onde a contorna aseméllase ao que debería ser, un hábitat no que dous seres viven en perfecta harmonía, compartindo, inconscientemente, unha débeda mutua e a beleza dunha xustiza natural. Isto non é máis que o comezo dunha historia na que os personaxes viran ao redor dos dous protagonistas, un home que, a pesar de moitas dificultades, ten a forza necesaria para continuar a súa ilusión e as bestas, un nobre e fermoso animal. Dalgunha maneira estes dous elementos forman parte dunha mesma idea, condicionada por unha terra e uns costumes cada vez máis descoñecidas, e a través da cal manteñen viva unha tradición". 

Manuel García Vicente.

Back to Top